Font Size

Profile

Cpanel

Twoje bezpieczeństwo

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele. Szkoła pełni rolę wspomagającą. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej wspierają oddziaływania rodziny zmierzające do tego, aby uczniowie między innymi:
  • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społeczny, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
  • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążenie do dobra własnego z dobrem innych,
  • przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
Działania podejmowane w domu i w szkole winny zmierzać do wyeliminowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw. Na każdym etapie rozwoju dziecka oraz dojrzewania jego gotowości do bycia samodzielnym, winniśmy, współpracując ze sobą oraz z instytucjami prewencyjnymi (policja, straż, poradnie psychologiczno - pedagogiczne), wyposażać go w umiejętność:
 
  • przewidywania zagrożeń,
  • unikania ich,
  • radzenia sobie z trudną sytuacją zagrażającą zdrowiu i życiu.
  • Dlatego też nasza szkoła zdecydowała o uruchomieniu adresu e-mailowego, który oddany zostaje do dyspozycji uczniów, ale również ich rodziców i nauczycieli ZSEk. 
 
 
 
Prosimy, aby adres ten służył do przekazywania wszelkich informacji związanych z sytuacjami lub poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa osobistego oraz rodzinnego. 
 
Prosimy również o przekazywanie wiadomości, które pozwoliłyby na wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa w szkole i eliminowania zachowań agresywnych, przyczyniających się do szerzenia zjawiska przemocy.