Font Size

Profile

Cpanel

Aktualności

Witamy na stronach ekonomika

 

 


Aktualności 

 

 

2015.06.26 - Komunikat biblioteki szkolnej

29.06 i 30.06 biblioteka szkolna będzie czynna od godziny 10:00 - 13:00

Absolwentów prosimy o ostateczne rozliczenie się z wypożyczonych książek

ZAPRASZAMY

2015.06.27

UWAGA - ZADANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

 
 Zadania dla klas pierwszych, drugich, trzeciach i czwartych znajdują się na stronie www szkoły, w linku Dokumenty szkolne - edukacja - matematyka


2015.06.26

Harmonogram egzaminów poprawkowych

26.08.2015 (środa)
Godzina Przedmiot Sala
8.00-14.00 Matematyka 303, 304, 305, 306, 311
27.08.2015 (czwartek)
Godzina Przedmiot Sala
8.00-11.00 Przedmioty hotelarskie 307
8.00-11.00 Przedmioty ekonomiczne 201
8.00-11.00 Przedmioty logistyczne 301
8.00-11.00 Przedmioty turystyczne 105
11.00-14.00 J. angielski/angielski hotelarski 311
11.00-14.00 J. niemiecki 303
11.00-14.00 J. polski 213
11.00-14.00 Wiedza o społeczeństwie 202
11.00-14.00 Wychowanie fizyczne Duża sala gimnastyczna

2015.06.24 - Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy wynosi 445 zł.

I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas IV, u których dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. W przypadku uczniów,którzy nie spełnią w/w kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc (art.7 ust.z 12 września 2014r o pomocy społecznej).

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu wrześniu 2015 r. czyli należy wykazać dochód za miesiąc 
sierpień 2015 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica. 
Wnioski i wymagane dokumenty składamy 
do 4 września 2015 r. w gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a   u   p. Anny Przemyślańskiej.

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z MOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (ksero),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzinie

Wniosek do pobrania: 


2015.06.23 - Harmonogram spotkań klas maturalnych z wychowawcami. Wydawanie świadectw OKE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS MATURALNYCH Z WYCHOWAWCAMI
30.06.2015 R.

Wydawanie świadectw OKE godz. 12 00

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
IV ae A. KOZIKOWSKA 202
IV be A. RUTA-SUWAŁA 203
IVct B. PANUSIUK 105
IV dth I. DOBRZAŃSKA 104
IV eh M. KAZIMIERCZAK 107
IVfl E. HOROBIŃSKA 108
IV gl P. SKALSKI 114

 

 

2015.06.23 - Zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Harmonogram spotkań z wychowawcami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS Z WYCHOWAWCAMI 26.06.2015 R.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczysty apel godz. 9 00
Po apelu młodzież przechodzi na spotkania z wychowawcami.

 

 

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Nr sali
I ae M. BISAK 305
I be D. ZIEMBIŃSKA-MAJ 306
I ch S. WÓJCIK 107
I dh P. OMIECZYŃSKI 206
I et S. NUŻYŃSKI 208
I fl U. MIELNIK 204
I gl M. SĄSIADEK 213
I hl D. MICHALEWSKI 310
I iho G. ŁĘC 212
II ae D. SAWICKA-SEMIK 104
II bh A. LEWANDOWSKA 108
II ch B. MOTYKA-KASPEREK 209
II dt J. MICHALIK-PIETRASZAK 210
II el S. SZALEK 303
II fl
A. JASIAK
304
III ae K. PONIEDZIAŁEK 311
III ces M. HORBACZ 105
III fl H. PUK 203
III gl O. KROT 202