Font Size

Profile

Cpanel

Aktualności

Witamy na stronach ekonomika

 

 


Aktualności 

 

 

2015.08.27 - Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 to rządowy program pomocy uczniom
w zakresie dofinansowania zakupu podręczników.
Wartość pomocy wynosi 445 zł.

 

I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:

1. Uczniowie klas IV, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Uczniowie  klas IV  pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.

1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. ,spełniający kryterium dochodowe zobowiązani są przedłożyć aktualne zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego lub jeśli rodzina nie korzysta z zasiłku rodzinnego - zaświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.) jest rok 2013.
3.Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2 dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast uczniowie, o których mowa w punkcie I.3 dołączają do wniosku uzasadnienie.

Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica. 
Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 4 września 2015 rw gabinecie pedagoga szkolnego sala 304 a u p. Anny Przemyślańskiej.

Wniosek do pobrania: 


2015.08.26 - Komunikat dotyczący Stypendium Szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i miejscowości przyłączonych w 2015 r. i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 456 zł netto miesięcznie.

Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny u pedagoga szkolnego lub na stronie szkoły)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2015 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 15.09. 2015 r. u pedagoga szkolnego p. Anny Przemyślańskiej, sala 304a. W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt, tel.:684544550, 601351512

                                                                                                Anna Przemyślańska

 

2015.08.24 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 image00
HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLAS 
Z WYCHOWAWCAMI
01.09.2015 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczysty apel godz. 9 00

 

Po apelu odbędą się spotkania z wychowawcami wg poniższego porządku:

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr  sali

I ae

J. SALEWICZ

208

I be

K. ŚWIDER

105

I ces

H. LEWANDOWSKA

310

I dh

A. RUTA-SUWAŁA

203

I et

A. RUSINEK

209

I fl

M. MACKOJĆ

301

I gl

A. BIAŁOSTOCKA

312

 

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr  sali

II  ae

M. BISAK

305

II be

D. ZIEMBIŃSKA-MAJ

307

II  et

S. NUŻYŃSKI

201

II  fl

U. MIELNIK

204

II  gl

M. SĄSIADEK

15

II  hl

P. LACHOWICZ

206

II  iho

G. ŁĘC

212

Klasy II ch i II dh – przebywają na praktyce

 

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr  sali

III ae

D. SAWICKA-SEMIK

104

III bh  

A. LEWANDOWSKA

108

III ch

B. MOTYKA-KASPEREK

107

III dt

J. MICHALIK-PIETRASZAK

210

III el

S. SZALEK

300

III fl

A. JASIAK

304


 

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Nr  sali

IV ae

K. PONIEDZIAŁEK

311

IV bh

B. POWCHOWICZ

308

IV ces

M. HORBACZ

306

IV dt

A. SIEMBIDA

213

IV eh

M. GNIAZDOWSKA

14

IV fl

H. PUK

202

IV gl

O. KROT

114

Renata Muszkieta-Stawczyk

 

2015.08.20 - Kominikat dla Absolwentów - Słuchaczy Szkoły Policelanej i Uczniów, którzy zdawali egzamin z kwalifikacji w czerwcu

absolwenci szkolyDyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe  - „stary” egzamin oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  - „nowy” egzamin można będzie odebrać w szkole dnia 28 sierpnia 2015 roku  od godziny 11:00 w sali nr 108.

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu,  z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego – egzamin w tej formie będzie tylko jeszcze 2 lata: w roku  szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

Warunkiem ponownego przystąpienia do:

  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „stary” egzamin w sesji letniej 2015/2016 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do  dnia 20 grudnia br.
  • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „nowy” egzamin w sesji styczeń 2016 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu do wicedyrektor Renaty Hołysz do  dnia 4  września br.

R. Hołysz

2015.06.26 - Komunikat biblioteki szkolnej

29.06 i 30.06 biblioteka szkolna będzie czynna od godziny 10:00 - 13:00

Absolwentów prosimy o ostateczne rozliczenie się z wypożyczonych książek

ZAPRASZAMY

2015.06.27

UWAGA - ZADANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z MATEMATYKI

 
 Zadania dla klas pierwszych, drugich, trzeciach i czwartych znajdują się na stronie www szkoły, w linku Dokumenty szkolne - edukacja - matematyka